การขับเคลื่อนกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ข้อที่ 1 “TSC ชวนเด็กไทย…เลิกใช้ถุงพลาสติก”

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก การเลิกใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียน ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ข้อที่ 1) และรายงานข้อมูลพร้อมส่งไฟล์วีดีโอ (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ทางลิงค์ http://gg.gg/k80qs ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งโรงเรียน ที่ ศธ 04153/ว2038 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1