การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน ( คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ) โรงเรียนละ 1 คน และส่งใบสมัคร รูปเล่มผลงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆของนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งให้ สพฐ. ต่อไป รายละเอียดตามหนังสือแจ้งโรงเรียน ที่ ศธ 04153/ว2318 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1