ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยมีนายประสาร พรหมณา ประธานคณะกรรมการ Active Team ภาษาอังกฤษต้องดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ คณะกรรมการ Active team ภาษาอังกฤษต้องดี ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนำร่อง จำนวน 35 โรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1