โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

รายละเอียดตามหนังสือราชการ (ด้านล่างนี้)

ติดต่อเรา