โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ เข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโคกสัมพันธ์ และชมรม To be number one ม.8 บ้านสุขสำราญ โดยได้มาให้ความรู้และทักษะชีวิต กับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด และสุขภาพอนามัย โดยมีเจ้าหน้าสาธารณสุข และพี่ชมรม To be number one มาร่วมให้ความรู้