อบรมให้ความรู้อนามัยเจริญพันธุ์และการคุมกำเนิด

คุณหมออนามัยคลองตาสูตรและแกนนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมมาถ่ายทอดความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์

และการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ติดต่อเรา