การประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ติดต่อเรา