โรงเรียนบ้านท่าตาสี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(รายบุคคล)

นายบรรจบ สมอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(รายบุคคล)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563