ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐานโรงเรียนบ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันพุธ ที่ 22 กฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร คณะครู ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ให้คำปรึกษาชี้แนะ ให้กำลังใจและช่วยสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีตลอด ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

ติดต่อเรา