ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติปี 2563

เนื่องด้วยเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเหมาะแก่การส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้กลับมาทบทวน ตระหนัก รูคิดเทิดทูน และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ผู้ซึ่งมีพระคุณยิ่งต่อทุกครอบครัวเป็นครูคนแรกของลูกที่โอบอุ้มเลี้ยงดูและปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม บ่มเพาะนิสัยอันดี และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน จนกระทั่งเติบใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน

ติดต่อ สพป.สก.1