สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำโครงการบุคลากรดีเด่น สพป.สระแก้ว เขต 1 ประจำปี 2563 “คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม บริการดี มีคุณธรรม ” สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ที่ได้รางวัล บริการยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาววนิดา ทองเกลี้ยง กลุ่มนโยบายและแผน

ติดต่อเรา