เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อเรา