โรงเรียนบ้านทุ่งพระรับการนิเทศฯ ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2563

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยนายประวิทย์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) นำโดย ศึกษานิเทศก์อรวรรณ พิมพ์พระธรรม พร้อมด้วย นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ พรร้อมแนะนำและให้กำลังใจแก่คุณครูและนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านทุ่งพระขอบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง

ติดต่อ สพป.สก.1