ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
               ๑. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (IC๒) Type๑ จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (IC๒) Type๒ จำนวน ๒ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๒ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๓๓๖.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 (นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  
สำเนาถูกต้อง
 
น้ำฝน ประทีปเด่น
(นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ สพป.สก.1