ประชาสัมพันธ์การแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้ประชาสัมพันธ์การแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่โดยปัจจุบันได้มี “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ออกมาเพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมโดยกำหนดให้สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% และได้ขยายเพิ่มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ไปอีก 5 เมตร จากบริเวณทางเข้าเพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันพิษภัยจากบุหรี่ จึงกำหนดให้สถานศึกษาแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่บริเวณทางเข้าและทางออกสถานศึกษาทุกช่องทางและให้ระบุในเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ด้วยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ในระยะ 5 เมตร” รายละเอียดตามภาพและ QR Code ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>> http://gg.gg/gj7gx

ติดต่อ สพป.สก.1