พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณ เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1