เรื่อง การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ 2/597 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 63 ให้รายงานการคัดกรองนักเรียน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ) และรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภายในวันที่ 30 ม.ย. 63 ถ้าโรงเรียนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานได้ภายในวันที่ 30 ก.ค. 63

ติดต่อ สพป.สก.1