การฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้พบปะนางสาวปิยวรรณ บัวแก้วนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ที่ได้ทำการฝึกงานระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครบตามกำหนดข้างต้นแล้ว

ติดต่อ สพป.สก.1