ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายงานการรับนักเรียน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายงานการรับนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และทำการยืนยันข้อมูลทั้งรับสมัครห้องปกติและรับไว้มอบตัวห้องปกติ