คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ผอ.คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมคืนความสุข  สร้างรอยยิ้ม  เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ต.คลองหินปูน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

200020012002

 

ติดต่อ สพป.สก.1