การฝึกสอนของนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้พบปะนางสาวบุญญาพร สุขใจดี นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้ทำการฝึกงานระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 และวันที่ 23-26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกงานครบตามกำหนดข้างต้นแล้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1