โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน” ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1