วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก ได้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย
เรื่อง “การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน สำหรับพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย” เป็นวิธีจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชามาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติมากขึ้น จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กจะยิ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เป็นเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ติดต่อเรา