ติดตาม ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอบรมการใช้โปรแกรม LOOM ให้กับกลุ่มศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุม ติดตาม ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอบรมการใช้โปรแกรม loom ให้กับกลุ่มศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1