ออกให้คำแนะนำ/ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ประธานกรรมการ) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัด (กรรมการ) นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกให้คำแนะนำ/ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังปืน โรงเรียนทับทิมสยาม 05 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา และโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา

ติดต่อเรา