ศึกษาดูงานการจัดทำเว็บไซต์ และการบริหารจัดการโดยการใช้ ICT

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำเว็บไซต์ และการบริหารจัดการโดยการใช้ ICT จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1