การอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลด้านทักษะการคิดระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร์(แก้ไข..)

ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ขอแก้ไขเป็น…

ด้วยชมรมครูวิทยาศาสตร์  ร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชมรมครูวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลด้านทักษะการคิดระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ ( TIMSS,    PISA) ขึ้นในวันเสาร์ที่  26-  วันอาทิตย์ที่ 27  กรกฎาคม  2557  ณ  ห้องประชุมดอกแก้ว  จึงให้ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีรายชื่อดังแนบ  เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  และให้นำเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1