ร.ร.บ้านหนองแก รับการนิเทศฯ DLTV

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) โรงเรียนบ้านหนองแก ขอขอบคุณท่าน ศน.ทิพวรรณ /ศน.จริญา /ศน.พจนีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 สำหรับคำแนะนำในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาเด็กที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์🙏🙏

ติดต่อ สพป.สก.1