ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของกรมพลศึกษา เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวตั้งแต่วัยเด็กซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบประสาทให้เกิดการเรียนรู้และจดจำลักษณะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงช่วยประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของกรมพลศึกษา เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ >>>>> http://gg.gg/j780s

 

ติดต่อเรา