โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ที่เว็บไซต์
http://ittdashboard.nso.go.th/covid19survey.php

ติดต่อ สพป.สก.1