แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ปพ.3:บ/ปพ.3:ป)

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.การจัดส่งปพ.3ฉบับจริง

2.แนวปฏิบัติการจัด ปพ.3 และคำอธิบาย(1)

3.สรุปการกรอกปพ.3