สพฐ.เปิดระบบรายงานการรับนักเรียน ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลรายงานการรับนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ด้วย สพฐ.ได้เปิดรายงานการรับสมัครนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักเรียน