ร.ร.บ้านหนองแก เตรียมใบงานและสำรวจเด็กนักเรียน

นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก และ คณะคุณครู 

ดำเนินการตามนโบายของสพฐ. โดยจัดเตรียมใบงานและสำรวจเด็กนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ระดับโรงเรียน 

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา