รร.บ้านท่าตาสี สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และ คณะครู 

ดำเนินการตามนโบายเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ระดับโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ติดต่อเรา