มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID – 19) (ฉบับที่ 14)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งเด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(ฉบับที่ 14) โดยกำหนดนิยามของสถานดูแลผู้สูงอายุ และแนวทางการสั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิง

เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบตามสำเนาคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1275/2563 สั่ง ณ วันที่ 6

พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ  covid