แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปี 2564 (1 ตุลาคม 2563) ให้มาทำเรื่องเกษียณอายุราชการล่วงหน้า

แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2564  ให้มาทำเรื่องเกษียณอายุราชการล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นอำเภอ ดังนี้

  1. อำเภอเมือง    ในวันที่  13  พฤษภาคม 2563   เวลา  09.00  น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1
  2. อำเภอเขาฉกรรจ์ และ อำเภอคลองหาด  ในวันที่  20  พฤษภาคม 2563   เวลา  09.00  น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1
  3. อำเภอวังน้ำเย็น และ อำเภอวังสมบูรณ์  ในวันที่  27  พฤษภาคม 2563   เวลา  09.00  น.  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1                                                                                                                เอกสารที่ต้องเตรียม                                                                                                                                                                                                                                                                  1.  สำเนาบัตรประชาชน    2. สำเนาทะเบียนบ้าน   3. สำเนาหน้าบัญชี   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี                                                                                                                                          ข้าราชการ  เป็นสมาชิก กบข. ใช้เอกสาร  5  ชุด   ไม่เป็นสมาชิก กบข. ใช้เอกสาร  3  ชุด         ส่วนลูกจ้างประจำ    เป็นสมาชิก กสจ.  ใช้เอกสาร  5  ชุด  ไม่เป็นสมาชิก กสจ. ใช้เอสาร  3  ชุด
ติดต่อเรา