แจ้งการโอนเงินคืนของพนักงานราชการ

แจ้งการโอนคืนเงินประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตน ของพนักงานราชการ จากเดิมหักไว้  5% เป็นหักไว้  1%  (ตั้งแต่  มี.ค.-พ.ค.63 ตามประกาศประกันสังคม) จึงโอนเพิ่มเติมให้ 4% เป็นเงิน 600  บาท ซึ่งของธนาคารกรุงไทย เงินจะโอนเข้าวันที่ 2  เม.ย.63  และธนาคารธนชาต เงินจะโอนเข้าวันที่ 7 เม.ย.63

ติดต่อ สพป.สก.1