แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ้างถึง ที่ ศธ.04153/1039 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เฉพราะโรงเรียนที่ไดเ้รับจัดสรรงบประมาณ) เอกสารตามแนบท้าย

อนุมัตเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2563

ติดต่อ สพป.สก.1