ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมิน นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านคลองนางาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1