การรายงานข้อมูลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)

โรงเรียนต่อไปนี้ขอให้รายงานข้อมูลการดูแลและการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในระบบ CATAS

ถึงแม้ไม่มีนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/สารเสพติด ก็ต้องเข้าไปรายงานข้อมูลพื้นฐานทุกแห่ง

สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้รายงานลงในระบบด้วย

  1. บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ)
  2. บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
  3. บ้านวังดารา
  4. บ้านหนองเตียน
  5. บ้านเขาดิน (คลองหาด)
  6. บ้านเขามะกา
  7. มหาธิคุณวิทยา
  8. อนุบาลคลองหาด

หมายเหตุ: รหัสผู้ใช็ และรหัสผ่าน เข้าระบบ .ใช้ตัวเดียวกัน คือ เลข 13 หลักของแต่ละโรงเรียน 1027740xxx

http://www.catas.in.th/home/login