โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ (แบบรายงาน ไตรมาสที่ 1 -2) ปีงบประมาณ 2563

แจ้งโรงเรียนบ้านท่ากะบาก/ บ้านคลองหมากนัด /บ้านคลองน้ำเขียว /บ้านหนองเตียน /บ้านคลองผักขม /บ้านป่าระกำ /

บ้านคลองศรีเมือง /บ้านคลองปลาโด /เขาสิงโต /บ้านแสงจันทร์ /บ้านเนินดินแดง /บ้านหนองขี้เห็น /บ้านบะขมิ้น /

บ้านห้วย /สามัคคีประชาสรรค์ /อนุบาลเมืองสระแก้ว /บ้านหนองผูกเต่า /บ้านเขาสามสิบ

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว 889 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563   ขอให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ  และจัดทำแผนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยส่งข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือ WORD ทาง E-mail : [email protected]   ภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> 1) รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ปี 2563   

2) แผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

ติดต่อเรา