ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอบรม “ครูสอนอ่านออกเขียนได้ทุ่งสักอาศรม รุ่น 1”

ด้วยศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ได้จัดทำโครงการค่ายอบรม “ครูสอนอ่านออกเขียนได้ รุ่น 1” ขึ้นในวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดังมีรายละเอียดตามโครงการที่ แนบ โดยมี อ.ในดวงตา ปทุมสูติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทั้งด้านการสอน การบรรยาย และนิเทศติดตามการสอนแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 10 ปี เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ทั้งนี้ หากบุคคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสนใจ สามารถสมัครร่วมค่ายอบรมได้ตามรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก>>>>>โครงการอบรมครูสอนอ่านออกเขียนได้1

ติดต่อ สพป.สก.1