การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมิน นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ณ โรงเรียนวังศรีทอง  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านวังสำลี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1