กรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว851 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ผ่านทาง ลิงค์  http://gg.gg/gum66 หรือกรอกลงในแบบฟอร์ม ส่งมาทางเมล์ : [email protected] ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>>>> หนังสือแจ้งโรงเรียน  / แบบสำรวจข้อมูลฯ

ติดต่อเรา