การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ประจําปี ๒๕๖๓

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ด้วย จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกปี เพื่อนําเงินบริจาค สมทบเข้ากองทุนฯ สําหรับนําไปใช้ดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดนกําหนดตั้งองค์ผ้าป่า ณ บริเวณด้านหน้าสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุน พัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสระแก้ว ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  ตามกำลังศรัทธาและสามารถร่วมบริจาคได้โดยตรง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา