ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลโครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทํา ”

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ด้วย มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทํา ”
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๕๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระสุเมรุ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด  ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ  เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ  โดยจัดผ้าป่า จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กอง กองละ ๑๐๐ บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ ทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในครั้งนี้ตามจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กอง กองละ ๑๐๐ บาท หรือตามกําลัง ศรัทธา ได้โดยตรงตามแบบตอบรับแสดงความจำนง โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทํา”ดังแนบแบบตอบรับ แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1