ร.ร.บ้านหนองแก ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5

โรงเรียนบ้านหนองแก ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 และ 5 ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

ติดต่อเรา