การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

ติดต่อเรา