รร.บ้านคลองมะละกอ ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ป.2,4,5