การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อสอบมาตรฐานกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ณ อาคารเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2563